Posudková činnost

Při vystavování posudků se lékař musí řídit platnou legislativou ČR.
Zastupující lékař posudky nevydává (nemá k dispozici celou dokumentaci pacienta).

K vystavení posudku musí být splněny některé základní náležitosti:
– dítě musí mít absolvované všechny zákonem stanovené preventivní prohlídky
– lékař musí mít k dispozici aktuální zprávy z odborných ambulancí, které dítě navštěvuje

Pokud chcete vystavit jakýkoli posudek, musíte se telefonicky objednat a domluvit si termín k vyzvednutí posudku, ev. termín vyšetření dítěte, pokud je to k vystavení posudku vyžadováno.
Na vydání posudku má lékař 10 pracovních dní od vyšetření dítěte a dodání poslední odborné zprávy.

Každý posudek musí převzít pouze zákonný zástupce dítěte – nikoliv babička, soused, sourozenec apod. (převzetí se stvrzuje podpisem).


DOCHÁZKA DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
K docházce do mateřské školy je nutné mít splněné povinné očkování tzn. 3 dávky hexavakcíny a 1 dávka Priorixu (či jiná kombinace vakcín v odpovídajícím rozsahu účinnosti proti daným nemocem – týká se zejména cizinců).
Zároveň posudkem potvrzujeme účast dítěte na akcích mateřské školy (plavání, saunování, školka v přírodě,..).
Evidenční list nevyplňujeme!!! Jedná se o soukromý dokument mateřské školy, nejedná se o zákonem stanovený dokument – vyplní si ho mateřská škola dle námi vystaveného posudku.


ZOTAVOVACÍ AKCE
Zotavovací akce jsou dětské tábory včetně příměstkých, školy v přírodě, zimní lyžařské pobyty apod. (obvykle u dětí do 15 let věku).
Doporučujeme požádat o vystavení posudku při objednávání se na preventivní prohlídku – preventivní prohlídky jsou každé 2 roky a platnost posudku k zotavovací akci je též 2 roky od vydání posudku. Navíc v době letních prázdnin, kdy jsou posudky nejčastěji potřeba, se může stát, že naše ordinace bude mít dovolenou a posudek Vám nemůže zastupující lékař vystavit. Na zotavovací akci dávejte KOPII posudku, originál si ponechávejte.


ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST KE STUDIU
Zákonem jsou daná zdravotní omezení ke studiu, které lékař v posudku hodnotí.
Je nutné přinést do ordinace vyplněnou přihlášku ke studiu – jméno a adresa školy, kód a název studijního oboru.
👉 zákonná norma: předpis č. 211/2010 Sb.


ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ
Před vydáním posudku je třeba písemně požádat lékaře o posouzení zdravotní způsobilosti k řízení motorového vozidla s vyznačením konkrétní skupiny vozidel, ke kterým má být posudek vydán (tento formulář dává autoškola). Dále bude posouzena anamnéza dítěte, všechny odborné zprávy ze specializovaných poraden a dítě bude vyšetřeno. Na vyšetření se dostaví zákonný zástupce dítěte (v případě že dítě není plnoleté) a posuzovaná osoba se všemi odbornými zprávami ze specializovaných poraden (zejména neurologické, psychiatrické, psychologické, oční, ušní, ortopedické) a s brýlemi, pokud je osoba v péči očního lékaře. Před vyšetřením vyplní plnoletá osoba (nebo zákonný zástupce v případě neplnoletých) v ordinaci Prohlášení o své zdravotní způsobilosti (👉 zde).

Skupiny ŘP
– od 15 let: AM
– od 16 let: A1
– od 17 let: B1, T
– od 18 let: A2, B, B+E, C1, C1+E