Posudková činnost

Při vystavování posudků se lékař musí řídit platnou legislativou ČR.
Zastupující lékař posudky nevydává (nemá k dispozici celou dokumentaci pacienta).
Na vydání posudku má lékař 10 pracovních dní od vyšetření dítěte a dodání poslední odborné zprávy.

K vystavení posudku musí být splněny některé základní náležitosti:
– dítě musí mít absolvované všechny zákonem stanovené preventivní prohlídky
– lékař musí mít k dispozici aktuální zprávy z odborných ambulancí, které dítě navštěvuje
(pokud tyto zprávy k dispozici lékař nemá, tak posudek buď vystaví se stanoviskem „neschopen“ dané činnosti, nebo platnost posudku omezí, rozhodnuje lékař dle konkrétní situace)

Posudek musí převzít pouze zákonný zástupce dítěte – nikoliv babička, soused, sourozenec apod. (převzetí většiny posudků se stvrzuje podpisem).

Pokud chcete vystavit jakýkoli posudek, záleží, zda je k jeho vydání nutné vyšetření dítěte.
1. posudky, ke kterým je nutné vyšetření dítěte: k vyšetření a vystavení posudku se objednejte přes ONLINE objednávkový systém.
řidičský průkaz
sportovní prohlídka
zbrojní průkaz
svářečský průkaz
2. posudky, ke kterým vyšetření dítěte není nutné: o vystavení posudku požádejte přes ONLINE služby – ve formě zprávy, předmět = vystavení posudku, dále specifikujte jaký posudek požadujete. O vyhotovení posudku budete informování přes ONLINE služby, poté si kdykoliv v ordinační době pro posudek můžete přijít.
zotavovací akce, sport se školou (vyplňujeme do našeho formuláře)
docházka do MŠ (vyplňujeme do našeho formuláře)
způsobilost ke studiu na SŠ, VŠ (nutné donést vyplněnou žádost)


POSUDKY, KE KTERÝM JE NUTNÉ VYŠETŘENÍ DÍTĚTE

ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ
Před vydáním posudku je třeba písemně požádat lékaře o posouzení zdravotní způsobilosti k řízení motorového vozidla s vyznačením konkrétní skupiny vozidel, ke kterým má být posudek vydán (tento formulář dává autoškola). Dále bude posouzena anamnéza dítěte, všechny odborné zprávy ze specializovaných poraden a dítě bude vyšetřeno. Na vyšetření se dostaví zákonný zástupce dítěte (v případě že dítě není plnoleté) a posuzovaná osoba se všemi odbornými zprávami ze specializovaných poraden (zejména neurologické, psychiatrické, psychologické, oční, ušní, ortopedické) a s brýlemi, pokud je osoba v péči očního lékaře. Před vyšetřením vyplní plnoletá osoba (nebo zákonný zástupce v případě neplnoletých) v ordinaci Prohlášení o své zdravotní způsobilosti (👉 zde).

Skupiny ŘP
– od 15 let: AM
– od 16 let: A1
– od 17 let: B1, T
– od 18 let: A2, B, B+E, C1, C1+E

SPORTOVNÍ PROHLÍDKA
Posouzení zdravotní způsobilosti ke sportu vystavujeme na základě žádosti zákonného zástupce a po vyplnění anamnestického dotazníku (👉 zde ke stažení). Rozsah sportovní prohlídky je dán vyhláškou č. 391/2013 Sb.
Úroveň sportovní zátěže, pro kterou žádáte posudek, Vám sdělí trenér.
Sportovní úroveň:
neorganizovaný sport (většinou posudek není potřeba)
organizovaný sport (posudek vyžadují jen některé organizace)
výkonnostní sport (posudek nutný vždy)
vrcholový sport (vystavuje sportovní lékař)
Druhy sportovních prohlídek:
vstupní prohlídka (u výkonnostních sportů nutné EKG vyšetření – objednat u kardiologa za úhradu rodiči)
pravidelná prohlídka (každý další rok po vstupní prohlídce, frekvence vyšetření je 12 měsíců – nesmí být déle, aby nedošlo k propadnutí vstupního vyšetření EKG)
mimořádná prohlídka (na žádost sportovce před konkrétním např. závodem)

Výjimku mají náročné sportovní disciplíny – tyto sportovní prohlídky bez ohledu na úroveň soutěže potvrzuje jen sportovní lékař. Seznam těchto sportů viz vyhláška č. 391/2013 Sb. příloha č. 1 (👉 zde ke stažení).

POSUDKY, KE KTERÝM NENÍ NUTNÉ VYŠETŘENÍ DÍTĚTE

ZOTAVOVACÍ AKCE
Zotavovací akce jsou dětské tábory včetně příměstských, školy v přírodě, zimní lyžařské kurzy apod. (obvykle u dětí do 15 let věku). Patří sem i sportovní aktivity pořádané školskými zařízeními. Platnost posudku je 2 roky.
Na zotavovací akci dávejte kopii posudku, originál si ponechávejte.

DOCHÁZKA DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
K docházce do mateřské školy je nutné mít splněné povinné očkování tzn. 3 dávky hexavakcíny a 1 dávka MMR vakcíny (či jiná kombinace vakcín v odpovídajícím rozsahu účinnosti proti daným nemocem – týká se zejména cizinců).
Zároveň posudkem potvrzujeme účast dítěte na akcích mateřské školy (plavání, saunování, školka v přírodě,..) v platnosti 2 roky.
Evidenční list nevyplňujeme!!! Jedná se o soukromý dokument mateřské školy, nejedná se o zákonem stanovený dokument – vyplní si ho mateřská škola dle námi vystaveného posudku.

ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST KE STUDIU
Zákonem jsou daná zdravotní omezení ke studiu, které lékař v posudku hodnotí.
Je nutné přinést do ordinace vyplněnou přihlášku ke studiu – jméno a adresa školy, kód a název studijního oboru.
👉 zákonná norma: předpis č. 211/2010 Sb.